Algemene voorwaarden

A R T I K E L 1 : D E F I N I T I E S  

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de daarbij  horende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

1.2. Opdrachtnemer: Koppelman Uw Hypotheekman, gevestigd aan het adres Westeinde  386, 7671CN te Vriezenveen, hierna te noemen Koppelman Uw Hypotheekman, gebruiker  van deze Algemene Voorwaarden.  

1.3. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Opdrachtnemer  een overeenkomst van dienstverlening sluit.  

1.4. Diensten: iedere overeenkomst tot verrichten van diensten in de zin van art. 7:400 BW,  als adviseur en bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en handelingen  gelieerd aan deze product- en dienstencombinaties.  

1.5. Financiële instelling: aanbieder van financiële producten  

A R T I K E L 2 : T O E P A S S E L I J K H E I D  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Koppelman Uw  Hypotheekman gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door  Koppelman Uw Hypotheekman gesloten overeenkomsten waarbij Koppelman Uw  

Hypotheekman zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een  opdracht, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, tenzij  uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  

2.2 Afwijking van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Koppelman  Uw Hypotheekman slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Koppelman  Uw Hypotheekman en Opdrachtgever zijn overeengekomen.  

A R T I K E L 3 : T O T S T A N D K O M I N G  

3.1 De overeenkomst tussen Koppelman Uw Hypotheekman en Opdrachtgever komt tot  stand door uitdrukkelijke en schriftelijke wederzijdse aanvaarding.  

3.2 De overeenkomst mag slechts met wederzijdse, schriftelijke toestemming worden  gewijzigd.  

3.3 Koppelman Uw Hypotheekman houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van  redenen een opdracht niet te aanvaarden.  

3.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van bepalingen uit deze algemene  voorwaarden, dient deze te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van de overige bepalingen uit  deze algemene voorwaarden. 

A R T I K E L 4 : O F F E R T E S , A A N B I E D I N G E N E N A D V I E S :  

4.1 De door Koppelman Uw Hypotheekman gepresenteerde, maar door financiële  instellingen gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van  acceptatie door de betreffende aanbieder, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven.  

4.2 Aan door Koppelman Uw Hypotheekman ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte  berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de doorwerking  daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.  

De hierboven genoemde berekeningen dienen als voorlopig en ter indicatie te worden  beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen.  

4.1 Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door  Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Koppelman Uw Hypotheekman een definitieve  berekening van de maandlasten verschaffen.  

4.2 De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de opdrachtbevestiging omschreven  werkzaamheden. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden  bijkomende werkzaamheden apart in rekening gebracht.  

4.3 De door Koppelman Uw Hypotheekman aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn  momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment  geldende wet- en regelgeving.  

A R T I K E L 5 : D U U R E N O P Z E G G I N G  

5.1 De overeenkomst bepaalt de termijn voor het aangaan en de duur van de opdracht.  Koppelman Uw Hypotheekman overeenkomst eindigt door volbrenging van de opdracht.  

5.2 De werkzaamheden vangen pas aan op het moment dat Opdrachtgever de nodige en  volledige inlichtingen omtrent de dienstverlening heeft verschaft.  

5.3 Indien Opdrachtgever in verzuim blijft met het verschaffen van de nodige en volledige  inlichtingen, is Koppelman Uw Hypotheekman gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te  beëindigen tegen een opzegtermijn van 14 dagen. De termijn loopt vanaf het moment dat  Koppelman Uw Hypotheekman schriftelijk mededeling heeft gedaan van de beëindiging aan  Opdrachtgever.  

5.4 Indien Opdrachtgever onjuiste en/of onbetrouwbare informatie verschaft,  is Koppelman Uw Hypotheekman eveneens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.  

5.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, is Koppelman Uw Hypotheekman  gerechtigd de overeenkomst te beëindigingen. Koppelman Uw Hypotheekman moet hierbij  een termijn van 14 dagen, na schriftelijke aanmaning, in acht nemen. 

A R T I K E L 6 : C O M M U N I C A T I E  

6.1 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging schriftelijk aan Koppelman Uw Hypotheekman  heeft bekend gemaakt, mag Koppelman Uw Hypotheekman erop vertrouwen dat  Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven  adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.  

6.2 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Koppelman Uw Hypotheekman  heeft verzonden, mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Koppelman Uw  Hypotheekman heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan – niet  zijnde een automatische ontvangstbevestiging – heeft ontvangen.  

A R T I K E L 7 : U I T V O E R I N G V A N D E O P D R A C H T  

7.1 Tijdens de uitvoering van de diensten door Koppelman Uw Hypotheekman rust  op Koppelman Uw Hypotheekman een inspanningsverplichting, om de overeenkomst zo  goed als mogelijk na te leven. Koppelman Uw Hypotheekman betracht hierbij de nodige  zorgvuldigheid en doet datgene wat noodzakelijkerwijs nodig is om de belangen van de  Opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Op Koppelman Uw Hypotheekman rust een  inspanningsverplichting, wat betekent dat Koppelman Uw Hypotheekman niet kan instaan  voor het bereiken van resultaat.  

Voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst is het van belang dat Opdrachtgever  alle nodige en volledige informatie rondom de dienstverlening verschaft. Pas op het  moment dat alle benodigde gegevens zijn verstrekt, zal Koppelman Uw Hypotheekman  aanvangen met de werkzaamheden.  

7.1 Verzuim treedt in indien Koppelman Uw Hypotheekman schriftelijk in gebreke is gesteld  en niet binnen een redelijk termijn, die tenminste 30 dagen bedraagt, haar verplichtingen is  nagekomen. Indien het verzuim is te wijten aan verplichtingen van de Opdrachtgever, zoals  het tijdig geven van de nodige en volledige informatie, treedt het verzuim niet in.  

7.2 Indien nodig, is het Koppelman Uw Hypotheekman toegestaan om bij de uitvoering van  de aan haar verstrekte opdracht gebruik te maken van deskundige derden. Inschakeling van  derden geschiedt na overleg en goedkeuring door de Opdrachtgever.  

7.3 De kosten voor het inschakelen van derden worden rechtstreeks in rekening gebracht  bij de Opdrachtgever. Met betrekking tot deze kosten kan worden gedacht aan  taxatiekosten, makelaarskosten, kosten van een bouwkundige keuring, en kosten in verband  met de Nationale Hypotheek Garantie en notariskosten.  

7.4 Met de inschakeling van derden wordt bij de selectie van die derden de nodige  zorgvuldigheid in acht genomen. Koppelman Uw Hypotheekman is niet aansprakelijk voor  (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden. 

A R T I K E L 8 : W I J Z I G I N G E N O P D R A C H T  

8.1 Eventuele wijzigingen in de overeenkomst komen slechts tot stand met wederzijdse  schriftelijke instemming.  

8.2 Koppelman Uw Hypotheekman is gerechtigd de overeenkomst op ieder moment te  wijzigen of aan te vullen, mits dit tijdig wordt doorgegeven aan de Opdrachtgever.  Laatstgenoemde kan op grond van deze wijzigingen de overeenkomst ontbinden.  

A R T I K E L 9 : V E R P L I C H T I N G E N O P D R A C H T G E V E R  

9.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie  verstrekken aan Koppelman Uw Hypotheekman die zij nodig heeft voor een correcte  uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.  

9.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens  niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking zijn gesteld,  of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan de (informatie)verplichtingen heeft  voldaan, is Koppelman Uw Hypotheekman bevoegd over te gaan tot opschorting van de  uitvoering van de overeenkomst en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te  beëindigen.  

9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid voor alle,  door hem aan Koppelman Uw Hypotheekman verschafte informatie. Als Koppelman Uw  Hypotheekman meer tijd of extra kosten moet besteden aan de uitvoering van de opdracht  doordat informatie niet tijdig of volledig is aangeleverd, dan belast Koppelman Uw  Hypotheekman de hieraan verbonden extra kosten door aan Opdrachtgever.  

9.4 De financiële instelling kan op grond van de hypotheek- of verzekeringsvoorwaarden  gerechtigd zijn om de hypotheek of de verzekering te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn  om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan, als achteraf blijkt dat  Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven.  

A R T I K E L 1 0 : H O N O R A R I U M E N B E T A L I N G  

10.1 Het aan Koppelman Uw Hypotheekman toekomende honorarium kan begrepen zijn  in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen, of er  kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen.  

10.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden  altijd aan Opdrachtgever doorberekend.  

10.3 Facturen van Koppelman Uw Hypotheekman dienen door de Opdrachtgever binnen  14 dagen na de factuurdatum te worden betaald, op een door Koppelman Uw  Hypotheekman voorgeschreven wijze.  

10.4 Als u uw factuur niet op tijd aan ons betaalt, kan Koppelman Uw Hypotheekman  een procedure starten. 

10.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koppelman Uw Hypotheekman  gerechtigd de vordering direct - zonder nadere ingebrekestelling - uit handen te geven aan  een incassobureau. De daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke  rente en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de openstaande factuur.  

10.6 Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem  door of namens de financiële instelling in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg  kan hebben dat de door hem afgesloten verzekering en/of voorzieningen geen dekking  bieden voor het verzekerde risico, alsmede kunnen leiden tot executoriale verkoop van de  onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft. Koppelman Uw  Hypotheekman is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade zijdens  Opdrachtgever of derden.  

10.7 Eventuele bezwaren en reclames schorten de betalingsverplichting niet op.  

A R T I K E L 1 1 : A A N S P R A K E L I J K H E I D  

11.1 De aansprakelijkheid van Koppelman Uw Hypotheekman, alsmede van haar  bestuurders en de door Koppelman Uw Hypotheekman ingeschakelde personen, is beperkt  tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de  

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Koppelman Uw Hypotheekman wordt  uitgekeerd, inclusief het door Koppelman Uw Hypotheekman te dragen eigen risico. Op  verzoek wordt aan belanghebbende nadere informatie over de  

beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.  

11.2 In het geval de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheid van Koppelman Uw  Hypotheekman in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid  van Koppelman Uw Hypotheekman, alsmede van haar bestuurders en de door Koppelman  Uw Hypotheekman ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal van de ter zake gelegen  opdracht, die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan Opdrachtgever in rekening  gebrachte honorarium of de door Koppelman Uw Hypotheekman ontvangen provisie.  

11.3 De aansprakelijkheid van Koppelman Uw Hypotheekman is beperkt tot de directe  schade van Opdrachtgever. Koppelman Uw Hypotheekman is niet aansprakelijk voor  indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst e.d.  

11.1 Koppelman Uw Hypotheekman is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook  die voortvloeit uit fouten in de door Koppelman Uw Hypotheekman gebruikte software of  computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Koppelman Uw Hypotheekman kan  worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of  

computerprogrammatuur.  

11.2 Koppelman Uw Hypotheekman voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van  de Opdrachtgever. Derden kunnen daarom aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden  voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

11.3 Koppelman Uw Hypotheekman is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de  Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de  Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.  

11.4 Koppelman Uw Hypotheekman is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook,  die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Koppelman Uw  Hypotheekman verzonden (email) berichten Koppelman Uw Hypotheekman niet hebben  bereikt.  

11.5 Koppelman Uw Hypotheekman is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook,  die het gevolg is van de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening  gebrachte rente of premies voor door hem, na bemiddeling van Koppelman Uw  Hypotheekman, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.  

11.6 Koppelman Uw Hypotheekman is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook,  die veroorzaakt wordt doordat de financiële instelling er niet of niet tijdig voor zorgdraagt  dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de  geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.  

11.7 In het geval Koppelman Uw Hypotheekman adviseert en/of bemiddelt bij financiële  producten met een beleggingscomponent, verschaft Koppelman Uw Hypotheekman slechts  een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende  product. Dit vormt slechts een indicatie. Koppelman Uw Hypotheekman is nimmer  aansprakelijk voor schade aan de kant van de Opdrachtgever, die direct of indirect  voortvloeit uit een tegenvallende waardeontwikkeling van financiële producten en/of het  tegenvallen van rendement van financiële producten.  

11.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Koppelman Uw  Hypotheekman voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van haar  bestuurders en medewerkers.  

A R T I K E L 1 2 : K L A C H T E N E N R E C L A M E S  

12.1 Klachten met betrekking tot de door Koppelman Uw Hypotheekman verrichte  werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte facturen dienen te  worden ingediend, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat de  Opdrachtgever de stukken of informatie waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft  ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door Opdrachtgever  geconstateerde tekortkoming in de prestaties van Koppelman Uw Hypotheekman. Na het  verstrijken van de 60-dagentermijn neemt Koppelman Uw Hypotheekman de klachten niet  in behandeling.  

12.2 Eventuele klachten met betrekking tot de hoogte van de facturen moeten binnen 14  dagen na ontvangst van de factuur aan Koppelman Uw Hypotheekman kenbaar worden  gemaakt. 

12.3 Indien na controle door Koppelman Uw Hypotheekman sprake is van een gebrek in  de verleende dienst, wordt dit zo spoedig mogelijk en met de nodige zorgvuldigheid en  kosteloos hersteld, ofwel gecrediteerd.  

Reclameren geeft de Opdrachtgever geen recht tot opschorting van betaling en/of  ontbinding van de overeenkomst.  

10.1 Koppelman Uw Hypotheekman is niet gehouden tot het nakomen van enige  verplichting, indien dit voor Koppelman Uw Hypotheekman redelijkerwijze niet mogelijk is,  ten gevolge van buiten toedoen van Koppelman Uw Hypotheekman ontstane veranderingen  na het aangaan van de overeenkomst van opdracht.  

A R T I K E L 1 4 : O N T B I N D I N G :  

14.1 Na ontbinding vervallen alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.  

14.2 De vorderingen die ontstaan zijn voor het tijdstip van ontbinding, worden met de  directe ontbinding direct opeisbaar.  

14.3 Schade als gevolg van de ontbinding kan door Koppelman Uw Hypotheekman in zijn  geheel worden teruggevorderd van Opdrachtgever.  

14.4 In geval van liquidatie, faillissementsaanvraag, surseance van betaling van  Opdrachtgever, alsmede bij beslaglegging, is Koppelman Uw Hypotheekman bevoegd de  overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.  

A R T I K E L 1 5 : G E H E I M H O U D I N G  

15.1 Koppelman Uw Hypotheekman is gehouden tot geheimhouding van alle  vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst verkrijgt en neemt  hierbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens / AVG in acht.  

15.2 Koppelman Uw Hypotheekman is niet gerechtigd de persoonsgegevens te  gebruiken of te verstrekken aan derden, tenzij dit ten behoeve van de uitvoering van de  overeenkomst noodzakelijk is. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor deze inschakelde  derden en deskundigen.  

15.3 Voor zover het vertrouwelijke karakter van de informatie vergt, dient de  geheimhouding ook na beëindiging van de overeenkomst te blijven bestaan.  

15.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van de adviezen of andere, uit de  overeenkomst voortvloeiende, geschriften van Koppelman Uw Hypotheekman openbaar te  maken, tenzij Koppelman Uw Hypotheekman hier uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming  voor heeft gegeven. 

A R T I K E L 1 6 : T O E P A S S E L I J K R E C H T  

16.1 Op alle aanbiedingen en offertes van Koppelman Uw Hypotheekman, alsmede de  door haar gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.  

16.2 Indien de inhoud van de gemaakte afspraken uit de schriftelijke overeenkomst  afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de afspraken uit  de schriftelijke overeenkomst.  

16.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever  jegens Koppelman Uw Hypotheekman in verband met de door Koppelman Uw  Hypotheekman verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na twee jaar na het  moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het  bestaan van deze rechten en bevoegdheden.  

A R T I K E L 1 7 : G E S C H I L L E N B E S L E C H T I N G  

17.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Koppelman Uw Hypotheekman  waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van  toepassing.  

17.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen partijen kennis te  nemen.  

17.3 Koppelman Uw Hypotheekman is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële  Dienstverlening (hierna te noemen: KIFID) onder het nummer 300.018433. Enig ontstaan  geschil kan voorgelegd worden aan het KIFID voor een advies. Koppelman Uw  Hypotheekman conformeert zich op voorhand aan een door de geschillencommissie te  geven advies.