Privacy statement

Privacystatement Koppelman Uw Hypotheekman 

Hieronder is te het privacy statement van Koppelman Uw Hypotheekman te lezen. Hierin wordt uitgelegd  wat persoonsgegevens zijn, welke er worden verzameld, waarom dit wordt gedaan, hoelang de gegevens  bewaard worden en wat jouw rechten zijn.  

Contact  

Koppelman Uw Hypotheekman is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals later  in dit document vermeld. Jouw gegevens worden verwerkt door:  

Koppelman Uw Hypotheekman, Westeinde 386, 7671CN Vriezenveen tel: 06 1922 5723  

Voor vragen of financieel advies of vragen over dit privacy statement kun je terecht op het  telefoonnummer wat hierboven vermeld staat.  

Verzameling en verwerking 

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor het voeren van gesprekken, voor het uitvoeren  van berekeningen, nadat je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij bewaren jouw persoonsgegevens  zolang dit mag volgens de geldende wet- en regelgeving. Dit privacy statement ziet niet op de overeenkomst voor financieel advies, bemiddeling en beheer die jij  met jouw financieel adviseur aangaat of bent aangegaan. Als je jouw persoonsgegevens niet wilt geven,  kan hij jou geen passend en verantwoord financieel product adviseren, bemiddelen en/of beheren. Bij het  aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening met jouw financieel adviseur, zal hij jou zijn privacy statement geven welke daarop van toepassing is door jou te verwijzen naar de website waarop dit privacy statement te vinden is.  

Welke persoonsgegevens 

- Geboortedatum  

- Gegevens partner  

- Geslacht  

- Gezinssamenstelling  

- Identificatiegegevens  

- IP-adres  

- NAWTE-gegevens  

- Opleiding en vorming  

- Pensioengegevens Salaris-/inkomensgegevens  

- Uitgavenpatroon  

- Vrijetijdsbesteding en interesses  

- Waarde van (toekomstige) eigen woning  

- Woningkenmerken  

- Aanvullende relevante gegevens  

- Bij het bezoeken van onze website verzamelen wij geen gegevens. We plaatsen geen cookies.  

Met wie delen wij jouw gegevens? 

Als het nodig is, delen wij (een gedeelte van) jouw persoonsgegevens met de volgende (soorten) partijen:  - Banken, verzekerings- en/of pensioenmaatschappijen  

- Beleggingsinstellingen  

- Bewindvoerder en/of curator  

- Gerecht en politiediensten  

- Hypotheek Digitale Netwerk (HDN)  

- Inkooporganisaties  

- Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)  

- Kwaliteitscontroleurs  

- Leverancier van adviessoftware  

- Makelaar  

- Marketingdienstverlener  

- Overheids- instanties/diensten  

- Postverwerkingsbedrijf 

- Service Providers  

- Toezichthouders  

- Vermogensbeheerders  

- Als wij jouw persoonsgegevens delen met bovengenoemde partijen sluiten wij altijd een  verwerkersovereenkomst af.  

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met  de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere  overheidsinstellingen.  

Rechten van de betrokkenen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien op grond van de ‘Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG’), de ‘Uitvoeringswet AVG’ en de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens  Financiële Instellingen’. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat je daar toestemming voor hebt  gegeven, dan kun je die toestemming op elk moment intrekken. Ook heb je het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de  persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.  

Daarnaast kun je contact met ons opnemen als je:  

- onjuiste gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen  

- wilt dat wij minder persoonsgegevens van jou verwerken  

- bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens  

In de volgende gevallen kunnen wij jouw aanvraag niet goedkeuren:  

- als het verzoek ongegrond is  

- is het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan hoeven te voldoen  

- als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij  met je hebben  

- als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens  sturen naar per post via: Koppelman Uw Hypotheekman, Westeinde 386, 7671CN Vriezenveen.  

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Automatische verwerking 

Besluiten worden niet genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou.  

Klachten? 

Heb je een klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens of heb je een klacht over de reactie op  je aanvraag? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Beveiliging  

Koppelman Uw Hypotheekman heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om  jouw persoonsgegevens te beschermen tegen:  

- toevallige of opzettelijke manipulatie  

- verlies  

- vernietiging  

- toegang door onbevoegde personen  

- overige onrechtmatige verwerkingen  

Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe  veiligheidsnormen.  

Wijzigingen  

Koppelman Uw Hypotheekman heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.  Wij hoeven jou hierover niet vooraf te informeren. Bij wijzigingen breng ik jou via de website op de hoogte.